Общи условия

Oбщи условия за ползване на този Уебсайт

ТОЗИ САЙТ Е ИЗЦЯЛО ДЕМОНСТРАТИВЕН.
ПРОДУКТИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ЗАКУПУВАНИ ОТ НЕГО И ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА САЙТА Е ЕДИНСТВЕНО ЗА ДЕМОНСТРАЦИЯ НА ПРЕДЛАГАНАТА ОТ НЕГО ФУНКЦИОНАЛННОСТ.

Настоящите Общи условия уреждат отношенията между GREEN PLAST (Гринпласт трейд ЕООД) (наричано по-долу за краткост Оператор) и всяко лице (наричано по-долу за краткост Потребител), използващо услуги на Оператора, чрез посещение на този уебсайт.

І. Дефиниции

1. При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия се използват следните дефиниции:
1.1. "Уебсайт" (website) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, изображение, хипервръзки към други уебсайтове или други материали и ресурси.
1.2. "Интернет страница" е част от уебсайт.
1.3. Съгласие с Общите условия на договора и действие
Чрез зареждане на (влизане на Потребителя в) Уебсайта на Оператора, Потребителят се счита обвързан с действието на този договор за ползването на Уебсайта при настоящите Общи условия, без да е необходимо изричното им приемане от Потребителя.

II. Политика за „бисквитки” (cookies)
II.1. „Бисквитките” са малки текстови файлове, които се запазват на компютъра или мобилното устройство на Потребителя, когато той посещава уебсайта на Оператора.
Те позволяват на уебсайта да запаметява определени действия и предпочитания като например избор на език, разолюция на екрана на устройството и други настройки за показване за определен период от време,
за да не се налага да бъдат въвеждани или избирани всеки път, когато се посещава уебсайта или се преминава от една подстраница към друга. Повече информация за начина, по който функционират бисквитките, е налична на Интернет страницата на Европейската комисия на следния линк: http://ec.europa.eu/.
II.2. Операторът използва бисквитки за запаметяване на:
    информация за съгласието на Потребителя за използването на бисквитки на уебсайта на Оператора;
    настройки за показване на информация, като настройки за избор на език или размер на екрана;
    статистическа информация относно трафика на сайта;
II.3. Информацията по чл. II.2. не съдържа лични данни по смисъла на ЗЗЛД и чрез ползване на бисквитките Операторът не може да установи самоличността на Потребителя.
II.4. На уебсайта на Оператора се използват сесийни бисквитки и постоянни бисквитки. Сесийните бисквитки позволяват свързване на действията на Потребителя по време на сесия в браузъра. Сесията започва в момента, когато прозореца на уебстраницата се отвори в интернет браузъра на Потребителя, и продължава до неговото затваряне. Тези бисквитки са временни и се изтриват, след като браузъра се затвори от Потребителя.
II.5. Постоянните „бисквитки” остават на устройството на Потребителя за период от време, посочен в самата бисквитка. Тя се активира всеки път, когато Потребителя посети уебсайта, създал бисквитката. Те се пазят за срока, посочен в параметрите на „бисквитките" или докато не бъдат отстранени ръчно от Потребителя.
II.6. Контролирането, изключването или блокирането на „бисквитките” се извършва чрез настройките на браузъра на Потребителя. В случай на изтриване и/или блокиране на „бисквитките”, ползвани от Уебсайта на Оператора, е възможно част от функциите да бъдат недостъпни за Потребителя, тяхната ефективност да бъде намалена или определена информация да трябва да бъде въвеждана всеки път от Потребителя.

III. Права и задължения на Потребителя
III.1. Потребителят декларира, че ще използва услугите на този уебсайт добросъвестно и няма да извършва действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по приложимото право на друга страна, както и действия или бездействия, които нарушават Интернет етиката, добрите нрави или нанасят вреди на лица, свързани към Интернет мрежата.
III.2. Потребителят може да уведомява Оператора за грешки, технически проблеми и други проблеми, свързани с ползването на услугите, предоставяни чрез уебсайта на Опретаора на посочените в тях телефони и електронни адреси.

IV. Права и задължения на Оператора. Ограничаване на отговорността
IV.1. Операторът се задължава да полага грижи за безотказна работа на този уебсайт като така да предостави възможност на Потребителя за нормално ползване на услугите.
IV.2. Операторът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяната услуга. С приемане на настоящите Общи условия Потребителят декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност.
IV.3. Операторът не носи отговорност за:
IV.3.1. Евентуално причинени на Потребителя при ползване на предоставяните от уебсайта услуги вреди, освен ако са причинени умишлено от Оператора.
IV.3.2. Загуби, пропуснати ползи и други щети, причинени на Потребителя вследствие на ползването, в следствие на влошаване или прекъсване на работата на уебсайта, независимо от това дали Операторът е знаел или е имал възмможност да предвиди или избегне вероятност за настъпването на такива вреди.
IV.3.3. Претенции от трети лица срещу Потребителя при или по повод ползване на уебсайта.
IV.3.3. Операторът има право да ограничи едностранно и без предизвестие достъпа до уебсайта, в случай че Потребителят с действията си нарушава законите в Република България, международните актове, накърнява доброто име на Оператора или застрашава работоспособността на програмните и технически средства, чрез които се предоставят услугите.

V. Този уебсайт не изисква от Потребителя, не съхранява и не обработва информация, която съдържа лични данни по смисъла на ЗЗЛД и единствено вследствие на ползване на уебсайта, Операторът не може да установи самоличността на Потребителя.

VI. Промени в Общите условия
Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Оператора. Последният може едностранно да променя и съдържанието и услугите, които предлага чрез този уебсайт.
Операторът не се задължава да уведомява Потребителите по какъвто и да е начин в случай че, но не само:
    при периодично допълване и модификации на услугите,
    при промени в нормативни актове, които рефлектират върху предоставяните от уежсайта услуги.

При извършване на промени в Общите условия, Операторът се задължава да уведоми Потребителя, като публикува на поддържания от него уебсайт съобщение за настъпили изменениeтo на Общите условия, съдържащо датата на тези изменения.

VI. Други условия
VI.1. Приемането на настоящите Общи Условия от страна на Потребителя е равсносилно на сключване на договор между страните.
VI.2. В случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
VI.3. За всеки спор относно съществуването и действието на сключения договор или във връзка с неговото нарушаване, включително спорове и разногласия относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението или неизпълнението му, както и за всички въпроси неуредени в този договор се прилага българското гражданско и търговско право, като страните уреждат отношенията си чрез преговори, при зачитане правата и интересите ни на двете страни и съставят споразумение. При непостигане на съгласие спорът се отнася за решаване пред компетентния съд в гр. Пловдив.

Гринпласт ,  Грин Пласт